Annwyl Ddisgybl / Dear Pupil,

Wrth i gyfnod tyngedfennol yn eich bywyd academaidd gychwyn, dymunwn yn dda iawn i chi yn eich arholiadau TGAU gan obeithio’n fawr y bydd yr holl waith caled yn talu ar ei ganfed ac y bydd ffrwyth llafur y gwaith caled hwnnw’n dwyn ffrwyth pan ddaw diwrnod y canlyniadau ym mis Awst.  Wrth i chi fynd ati i gadarnhau eich opsiynau at y dyfodol, dymunwn dynnu eich sylw at adroddiad ALPS a gynhyrchwyd yn seiliedig ar ganlyniadau myfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Bro Hyddgen y llynedd;

As this crucial time in your academic life begins, all of us at Ysgol Bro Hyddgen would like to wish you the very best of luck with your GCSE examinations and we hope that all the hard work over the past few years will pay its dues and that you will be delighted with those all-important results. As you affirm your options for the future, I would like to take this opportunity to make you aware of the ALPS report which was created based on Ysgol Bro Hyddgen’s sixth form results last year;

Beth yw Alps?
System yw ALPS (Advanced Level Performance System) a ddatblygwyd gan Dr Kevin Conway CBE sy’n fodd o gynorthwyo ysgolion a’r awdurdodau lleol i fesur lefelau cyrhaeddiad myfyrwyr sy’n astudio Lefel A, UG yn ogystal â chymwysterau BTEC. Mae adroddiadau ALPS yn mesur canlyniadau dros 73% o gymwysterau Lefel A yn genedlaethol gan gymharu dros 2,580 o ysgolion ar draws Cymru a Lloegr.

What is Alps?
ALPS (Advanced Level Performance System) is the result of over 30 years of careful research and development,
by Dr Kevin Conway CBE. ALPS has been geared to helping staff in schools and colleges and their advisory colleagues at local authority to measure the achievements of students studying A level, AS level and BTEC National qualifications. Each year these reports cover over 73% of all A levels nationally, and are comparing over 2,580 schools and colleges across the England and Wales.

Wrth edrych ar ganlyniadau Lefel A y llynedd mae ALPS yn gosod Ysgol Bro Hyddgen yn y dosbarthiadau canlynol:

Looking at last year’s A Level results, ALPS place Ysgol Bro Hyddgen in the following categories:

Gradd Gwerth Ychwanegol:
(Mesur y cynnydd y mae myfyrwyr yn ei wneud rhwng dechrau Bl.11 a diwedd Bl. 13)
Value Added Grade:
(Measuring the progress students make between Year 11 and Year 13) 
         1        
Gradd Dysgu ac Addysgu:
Teaching and Learning Grade:
         3
Darpariaeth:
Provision:
         1
Myfyrwyr yn cyrraedd targed Lefel A uchelgeisiol:
Students reaching ambitious A Level targets:
         2

 

Dyma ganlyniadau calonogol tu hwnt sy’n destun balchder aruthrol i ni fel ysgol. Mae’r adroddiad hwn yn dangos yn glir y cydweithio effeithiol sy’n digwydd rhwng staff, myfyrwyr a’r rhieni ac rydym yn ymfalchïo’n fawr yn llwyddiant ein myfyrwyr. Braf wedyn yw gweld bod ein myfyrwyr yn llwyddo i gamu’n effeithiol i’r byd gwaith, i brentisiaeth neu i addysg bellach.
Gan gyplysu’r adroddiad hwn gydag adroddiad yr arolwg ESTYN diweddar a nodai bod yr “ysgol yn gymuned ofalgar sy’n hyrwyddo datblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chymdeithasol ei disgyblion yn effeithiol”, does dim dwywaith mai Ysgol Bro Hyddgen yw’r lle i fod.   Gan edrych ymlaen at eich croesawu i chweched dosbarth Ysgol Bro Hyddgen ym mis Medi.

This is such an encouraging report highlighting the effective collaboration between staff, pupils and parents. We are very proud of our students and are pleased to see them flourish in the wider world, be it in employment, apprenticeships or studying at further education.
Merging this report with the recent ESTYN report which states the school  “is a caring community that promotes its pupils’ moral, spiritual, cultural and social development effectively”, there is no doubt that Ysgol Bro Hyddgen’s sixth form is the place to be. We look forward to welcoming you here in September.

                                                                                                                                                                                           Yn gywir,

 

     Mr Llifon John Ellis                   Mr Dafydd M Jones            Miss Dela Wyn Jones
 Pennaeth y Chweched Dosbarth                    Pennaeth                   Pennaeth Blwyddyn 10 & 11
         Head of Sixth Form                          Heateacher                     Head of Year 10 & 11